Správa nemovitostí pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

O společnosti Správa bytových domů s.r.o.

Mateřská společnost Jerkman a.s. byla založena v roce 2006 se základním kapitálem 2 miliony Kč a od svého založení se specializuje na problematiku zákona o vlastnictví bytů, oblast bytového družstevnictví, družstevní a individuální bytovou výstavbu a problematiku skupinového vlastnictví bytů jako celek. Od té doby úspěšně zrealizovala privatizaci tisíce bytů v domech bytových družstev a S.R.O. vzniklých při privatizaci obecního domovního fondu a přesto, že původním záměrem společnosti nebylo provádění správy nemovitostí, tak na základě částých dotazů a žádostí klientů, jsme byli nuceni o činnosti v oblasti správy nemovitostí začít seriózně uvažovat. Hlavní otázkou, kterou jsme si museli zodpovědět bylo, zda-li budeme schopni při správě nemovitostí našim klientům, především z řad společenství vlastníků jednotek, poskytnout stejně kvalitní služby jako při privatizacích bytů. Správa bytových domů je totiž z pohledu právního velice širokou oblastí, která v sobě zahrnuje daňové, stavební, bytové a v neposlední řadě i zaměstnanecké právo. Též bylo třeba vyřešit i otázku dostatečné personální kapacity, která je pro výkon správy budov nezbytná. Po přibližně roční přípravě spočívající v průzkumu trhu, prohloubení odbornosti, zajištění dostatečného provozního kapitálu a odpovídajícího administrativně-technického vybavení, jsme došli k přesvědčení, že rozšíření naší činnosti na správu nemovitostí, při zachování vysoké kvality služeb, je možné a že jsme na to dostatečně připraveni.

Dalším logickým krokem proto bylo, založit dceřinnou společnost specializující se na správu obytných budov a bytových domů a vznikla tak společnost Správa bytových domů s.r.o., která se tak stala členem skupiny Jerkman.

Díky této specializaci jsme schopni našim partnerům z řad společenství vlastníků jednotek, bytových družstev a společností s ručením omezeným nabídnout ucelený, vysoce erudovaný a ověřený servis při správě jejich budov a řešení veškerých otázek spojených s problematikou vlastnictví bytů či spoluvlastnictví bytových domů. Našim partnerům nabídneme kompletní poradenský a právní servis, od privatizace družstevních bytů či bytů v domech ve vlastnictví s.r.o. až po následnou správu jejich budov, a to od prohlášení vlastníka, přes převody bytů členům družstva (společníkům s.r.o.), založení SVJ, likvidaci družstva (s.r.o.), převod naspořených prostředků fondu oprav do nově vzniklého SVJ, vedení účetnictví, přípravu předpisů měsíčních zálohových plateb, kontrolu platební morálky, sledování a kontrolu faktur, roční vyúčtování záloh, řešení odměn členům volených orgánů (výbor SVJ, představenstvo družstva apod.), až po technickou správu budov.
Též jsme připraveni řešit problematiku stavebních změn v bytových domech např. při půdní vestavbě, rozšíření stávajících bytů na úkor společných částí domu apod., a to především v oblasti daní, vypracování smlouvy o výstavbě a zápisu zrealizovaných stavebních změn do katastru nemovitostí.
V případě potřeby jsme též připraveni zajistit Vám kompletní právní servis včetně úplného právního zastoupení při vymáhání dluhů vzniklých neplněním povinností členů družstev či vlastníků jednotek, při převzetí správy domu od původního správce, který správu odmítá předat, při uplatňování sankcí, penále a úroků z prodlení.
Při převzetí budovy do správy zrevidujeme stávající dokumenty jako jsou stanovy, již schválená rozhodnutí nejvyšších orgánů (shromáždění SVJ, členská schůze družstva), platební řád, výši úhrad do fondu oprav a provozního fondu (dlouhodobé i krátkodobé zálohy), pojistné smlouvy, smlouvy o vedení bankovního účtu a v případě potřeby navrhneme nová, efektivnější řešení.

Jednoduše řečeno, společnost Správa bytových domů s.r.o. byla založena proto, aby se předsedové bytových družstev a SVJ nemuseli správou vůbec zabývat a mohli se věnovat svým vlastním, dozajista důležitějším věcem. smiley

Jerkman a.s. - logo
Promyšlená řešení
Nejčastěji hledáte: správa nemovitostí Praha, správa domů a bytů, budov s byty a nebytovými prostorami, společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, výkon funkce statutárního orgánu SVJ, člen výboru není členem SVJ, vedení účetnictví, předpisy plateb, rozúčtování služeb, vyúčtování záloh, výbor společenství, odměna členům výboru, fond oprav, převod fondu oprav na SVJ, náklady na správu domu, podíl na společných částech domu.
Valid XHTML 1.0 Transitional
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Správa bytových domů s.r.o.