Kooptace náhradníka na uvolněné místo člena výboru SVJ

Co je to koopotace a jak kooptovat náhradníka na uvolněnou funkci člena výboru SVJ

Společenství vlastníků je právnickou osobou, jejíž právní podstata vychází ze spolku, resp. jeho obecná úprava je obsažena v ustanoveních §§ 214 až 302 a speciální úprava pak v ustanoveních §§ 1194 až 1216 občanského zákoníku. Zásada subsidiarity je pak vyjádřena přímo v § 1221 OZ. Na základě těchto skutečností můžeme dovodit, jak postupovat v případě, že se z jakéhokoli důvodu v průběhu funkčního období sníží počet členů kolektivního statutárního orgánu společenství vlastníků, výboru.

Co je kooptace

Kooptace je právní nástroj, kterým si mohou SVJ vypomoci v případě, že se během funkčního období výboru některý jeho člen své funkce vzdá, stane se pro výkon funkce nezpůsobilým či zemře. V takovém případě mohou zbývající členové zajistit řádné fungování výboru tím, že přijmou na uvolněné místo jinou osobou - náhradníka, a to bez souhlasu shromáždění. Aby k takovému postupu mohlo dojít, musí být splněny zároveň všechny následující podmínky:

 • kooptace nesmí být stanovami vyloučena,
 • statutární orgán musí být orgánem kolektivním (výbor), nikoli individuálním (předseda společenství vlastníků),
 • i po uvolnění funkce člena výboru (na kterou má být kooptován náhradník), činí počet zbývajících členů výboru více než polovinu stanovami určeného celkového počtu členů výboru,
 • kooptovaný člen splňuje podmínky pro členství ve výboru určené zákonem a stanovami, zejména se musí jednat o osobu svéprávnou a bezúhonou (ve smyslu ustanovení § 1205 OZ), splňující další případné podmínky určené stanovami, jako například že se bude jednat pouze o osobu fyzickou, která je členem SVJ, nevykonává funkci v jiném orgánu SVJ apod.,
 • rozhodnutí o kooptaci náhradníka učiní výbor (nikoli shromáždění či jiný orgán společenství),
 • kooptovaný člen bude ve funkci pouze dočasně, a to do nejbližší schůze shromáždění,
 • kooptovaný člen se svým dočasným členstvím ve výboru souhlasí.

Jak kooptovat náhradníka

Jsou-li splněny shora uvedené podmínky, kooptace sama je již poměrně snadná. Jde prakticky pouze o dodržení formální stránky věci, konkrétně:

 • řádně se svolá zasedání výboru,
 • na svolaném zasedání přítomní členové výboru rozhodnou v souladu se stanovami o kooptaci náhradníka (ten se však zasedání účastnit nemusí),
 • o rozhodnutí o kooptaci náhradníka bude pořízen písemný zápis (notářský zápis pouze pokud to vyžadují stanovy),
 • kooptovaný náhradník písemně vyjádří souhlas s dočasným výkonem funkce člena výboru a souhlas se zveřejněním svých osobních údajů ve veřejném rejstříku (podpis náhradníka na tomto prohlášení musí být úředně ověřen),
 • na webu Ministerstva spravedlnosti ČR se vyplní příslušný formulář návrhu na změnu údajů zapsaných v rejstříku (pokud se nepodává elektronicky, je třeba jej vytisknout a podepsat, přičemž podpisy musí být úředně ověřeny),
 • k podanému návrhu se připojí soudní poplatek (kolek) ve výši 2 000,-Kč.

S ohledem na poslední bod je vhodné si vždy nejdříve kooptaci důkladně promyslet, neboť koopotovaný člen je ve funkci pouze dočasně, přesto je třeba rejstříkovému soudu uhradit soudní poplatek ve výši 2 000,-Kč, který bude muset SVJ uhradit znovu, jakmile zvolí shromáždění na místo kooptovaného člena nového řádného člena. Kooptaci lze proto doporučit především v případech, kdy je dle stanov k rozhodnutí výboru nezbytný 100% souhlas plného počtu jeho členů, nebo pokud se očekává další snížení počtu členů výboru či neschopnost některého zbývajícího člena výboru po určitou dobu řádně funkci vykonávat (např. dlouhodobější pobyt mimo ČR, zdravotní důvody apod.).

Pro úplnost je zde nezbytné i poukázat na ustanovení § 165 občanského zákoníku, podle kterého nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud, a to na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným ve stanovách. Pokud ale návrh na doplnění chybějícíh členů výboru soudu nikdo nepředloží, soud jmenuje SVJ opatrovníka kdykoli se o tom při své činnosti dozví. Tedy postačí pouhé písemné upozornění zaslané soudu, že výbor nemá dostatečný počet členů k rozhodování. Z pochopitelných důvodů nelze doporučit věci nechat zajít tak daleko, aby je musel začít řešit soud. Pro řešení takových případů proto všem SVJ nabízíme službu Výkon funkce statutárního orgánu SVJ.


Poslední aktualizace: 06.01.2024
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Správa bytových domů s.r.o.