Administrativní správa jednotek a společných částí domu

Administrativní správa domu s bytovými a nebytovými jednotkami

Do administrativní správy domu, ve kterém již byly podle zákona o vlastnictví bytů vymezeny jednotky, lze zahrnout agendu ekonomickou a právní. Pojem "administrativní správa" tak není třeba dále dělit dalšími názvy (jak se často a zcela zbytečně děje), neboť to vlastníky jednotek většinou jen zmate, protože z pochopitelných důvodů nemají o správě nemovitostí žádné hlubší znalosti. U bytových domů je v rámci administrativní správy prakticky stále dokola nutné důsledně vést účetnictví, sledovat komu se má zaplatit, kdo má co zaplatit a kdo co zaplatil a v případě potřeby dluhy právní cestou vymáhat. Přestože to zní jednoduše, díky poměrné složitosti vztahů uvnitř SVJ a s tím spojených právních předpisů, to tak jednoduché není. Je totiž nezbytné sledovat stále a často měnící se legislativu a tomu přizpůsobovat chod domu, a to především úpravou stanov a korekcí rozhodnutí shromáždění SVJ a narozdíl od technické správy proto není příliš vhodné zajišťovat si správu administrativní svépomocí. Též je vhodné čas od času revidovat již uzavřené smlouvy se smluvními partnery a hledat vyhodnější či efektivnější cesty. Administrativní správu lze tedy shrnout do následujících bodů v pořadí dle důležitosti:

 • vedení standardního účetnictví společenství;
 • vedení mzdového účetnictví zaměstnanců a odměňovaných členů volených orgánů společenství;
 • vypracování předpisů měsíčních zálohových plateb pro jednotlivé vlastníky jednotek;
 • evidence uhrazených/dlužných zálohových plateb od vlastníků jednotek;
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur (věcná správnost, náležitosti dle zákona, sjednaná cena);
 • sledování platnosti pojistných smluv;
 • upomínání dlužníků a příprava podkladů pro žaloby na zaplacení dlužných částek;
 • zajištění vymáhání dlužných plateb včetně příslušenství jakož i náhrad škod na spravovaném majetku;
 • roční vyúčtování zálohových plateb pro všechny vlastníky jednotek;
 • roční vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtovaných zálohových plateb se všemi vlastníky jednotek;
 • vystavení dokladu o zdanitelných příjmech z majetku v podílovém spoluvlastnictví všech členů společenství a nákladech na jejich dosažení pro všechny vlastníky jednotek;
 • zpracování přiznání k dani z příjmu společenství;
 • vypracování výroční zprávy o hospodaření s návrhy opatření pro další období;
 • svolávání schůzí shromáždění společenství;
 • komunikace s orgány státní správy;
 • vedení členské evidence společenství;
 • uzavírání nájemních smluv k jednotkám v podílovém spoluvlastnictví členů společenství a nájemních smluv k pronájmu společných částí domu;
 • poskytování výpisů z evidence plateb členům společenství.
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2023 Správa bytových domů s.r.o.