Technická správa jednotek a společných částí domu, včetně pozemku

Technická správa domu s bytovými a nebytovými jednotkami

Do technické správy domu s jednotkami a pozemku, lze zahrnout činnosti zajišťující řádný provoz společných částí domu a činnosti zajišťující jejich řádný technický stav. Součástí těchto činností by samozřejmě mělo být plánování budoucích opatření směřujících k modernizaci a co možná nejúspornějšímu provozu domu. Jsou-li vlastníci jednotek i podílovými spoluvlastníky pozemku (jiného, než budovou zastavěného; nebo např. záhrádky či dvora), pak musí být zajištěna i jeho běžná údržba. Pojem "technická správa" tak, jako v případě správy administrativní, není tedy třeba dále dělit, neboť SVJ musí zajistit buď samo, nebo prostřednictví smluvních partnerů, vše, co je shora uvedeno.

U zprivatizovaných domů, jejichž provoz se se zásadně liší od např. komerčních budov či obytných budov sloužících k čistě nájemnímu bydlení (jejich vlastník byty výlučně pronajímá; tzv. činžovní domy), ve kterých nájemce za tržní nájemné očekává, že si nebude muset měnit žárovku, či utahovat kohoutek sám, je třeba důkladně se zamyslet nad tím, zda-li je nezbytné technickou správu svěřit správcovské firmě. Většinu činností technické správy je totiž v případě SVJ možné zajistit si svépomocí, resp. některým vlastníkem jednotky v domě (např. úklid v domě, údržba zahrady, drobné opravy v domě apod.) či přímo výborem SVJ (např. sledování pravidlených a ze zákona povinných revizí technických zařízení). Je třeba si uvědomit, že ve většině případů správcovská firma pouze objedná třetí osobu k provedení dané činnosti a neprovede ji tak sama v ceně měsíčního paušálu za technickou správu. Již jsme se setkali s případem, že výměna prasklé žárovky vyšla téměř na tisíc korun, neboť správce, který pobíral pravidelnou měsíční odměnu za technickou správu, vyúčtoval dopravné na místo ve výši 500,-Kč, jednu hodinu práce v ceně 250,-Kč (hodina je na výměnu žárovky opravdu moc) a cenu samotné žárovky v ceně 129,-Kč. Pro všechny ostatní činnosti, které je třeba provést osobou s patřičnou odborností, je možné uzavřít rámcové smlouvy přímo s konkrétní firmou, a to bez nutnosti platit pravidelný měsíční paušál. Jediný praktický rozdíl pak je v tom, že namísto volání správci (např. v případě havárie vody), zavoláte nasmlouvanou havarijní službu. Činnosti technické správy bytových domů v "režimu SVJ" lze tedy shrnout následovně:

 • zařizování dodávek služeb spojených s užíváním jednotek (dodávka studené a teplé vody a tepla, elektrické energie a plynu do společných částí domu, odvoz odpadu, apod.);
 • zařizování odečtů, případně výměn vodoměrů a poměrových měřidel na topných tělesech v jednotkách;
 • zařizování revizí technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisů státního odborného dozoru (výtahy, komíny, hromosvody, požární hydranty, kotelny apod.);
 • zařizování technických prohlídek, odborných posouzení a znaleckých posudků;
 • zařizování úklidu společných prostor domu;
 • zařizování běžných oprav a údržby společných částí domu;
 • zařizování běžné údržby a oprav technologických zařízení (výtahy, vytápění, vzduchotechnika, rozvody plynu, vody, kanalizace, silnoproudé a slaboproudé rozvody, výměníkové stanice, automatické kotelny);
 • zařizování údržby pozemku (sekání trávy, ořezávání větví, vysazování zeleně apod.);
 • zařizování zimní služby na vlastních pozemcích (ve smyslu novely ze dne 26. března 2009, kterou se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích);
 • zařizování havarijní služby (voda, elektro, plyn, topení, apod.);
 • vedení technické evidence společných částí a pozemků (u pozemků zejména stav porostů);
 • periodické hodnocení stavu nemovitostí, formulace koncepce údržby, oprav, příp. investic, plány oprav včetně předběžného odhadu nákladů.
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2023 Správa bytových domů s.r.o.