Příjmy SVJ a příjmy vlastníků jednotek

Rozdíl mezi příjmy SVJ a příjmy vlastníků jednotek

V úvodu je třeba uvést, že dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku.

Z uvedeného je zřejmé, že SVJ je pouze správcem domu, který však dům, ani jeho společné části v žádném případě nevlastní a nemůže mu tak z toho plynout žádný užitek (příjem). Za určitých, velmi omezených, podmínek může SVJ vlastnit jednotku v domě (např. pro ubytování domovníka nebo pro zřízení své vlastní kanceláře), nebo pozemek funkčně související s budovou (např. přístupovou komunikaci k domu). Tyto případy jsou však raritní a nebudeme se jimi zde zabývat.

Jaký tedy vlastně SVJ může mít příjem? Tak to stanoví § 16 odst. 1. nařízení vlády č. 366/2013 Sb., přičemž odstavec 2. stanoví, co naopak příjmem SVJ není.

Za příjem SVJ se tedy považují:

  • příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.;
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvků na správu domu a pozemku podle § 1180 obč. zák.;
  • úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami za plnění spojená nebo související s užíváním jednotky podle § 1181 občanského zákoníku, včetně nedoplatků z jejich vyúčtování, a pokuty za nesplnění povinnosti vlastníka jednotky podle § 13 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb., o službách;
  • úroky z vkladů na bankovních účtech společenství vlastníků jednotek;
  • penále, úroky z prodlení a smluvní pokuty zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek;
  • pojistné plnění z pojistných smluv sjednaných společenstvím vlastníků jednotek týkající se společných částí a bonifikace za příznivý škodní průběh;
  • příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek.

Za příjem SVJ se naopak nepovažují:

  • nájemné z pronájmu společných částí domu;
  • úroky z prodlení placené z důvodu prodlení nájemců těchto společných částí s platbami nájemného a s úhradami za plnění spojená s užíváním těchto společných částí včetně nedoplatků z jejich vyúčtování;
  • příjmy od třetích osob plynoucí z provozování technických zařízení v domě pro tyto osoby.
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2023 Správa bytových domů s.r.o.