Zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor v osobním vlastnictví

Jak je popsáno v článku Služby spojené s užíváním jednotek, službou spojenou s užíváním jednotek je to, co shromáždění SVJ jako službu specifikuje a schválí, nebo to co právní předpis za službu označí. Prakticky všechny běžné služby, jejich specifikace, způsob rozúčtování apod., specifikuje zákon č. 67/2013 Sb. o službách. Nicméně jej nelze chápat jako dogma a v případě potřeby je možné (až na výjimky) způsob rozúčtování nákladů na službu změnit, neboť většina ustanovení tohoto zákona, týkajících se způsobů rozúčtování, jsou dispozitivní.

Jak je patrno, způsoby rozúčtování jsou různé a vždy je důležité vybrat ten nejspravedlivější. V každém případě je důležité, aby i způsob rozúčtování služeb byl přesně definován.

Způsob stanovení zálohy na služby však musí být jednotný; tedy především s ohledem na to, aby vlastníci jednotek nemuseli při každoročním vyúčtování záloh na služby pokud možno nic doplácet, a aby případné přeplatky byly co nejnižší (tedy aby zálohy co nejvíce odpovídaly skutečným nákladům). Toto je vždy velmi složité odhadnout, ale nejlepší je vycházet z let minulých, přičemž brát v úvahu vývoj cen služeb v následujícím účetním období. Stanovené zálohy oznámí výbor členům společenství předpisem měsíčních záloh, který by měl obsahovat zejména číslo účtu, na který platit, variabilní symbol, pod kterým platit a termín splatnosti. V této souvislosti je třeba připomenout, že pro případ neplnění povinností kteroukoli ze stran (SVJ či vlastník jednotky), zákon o službách v § 13 stanoví výši pokuty a poplatku z prodlení. Výbor společenství by měl po dlužnících automaticky tyto sankce vymáhat, neboť musí jednat s péčí řádného hospodáře. V opačném případě se členové výboru, z titulu svého závazku osobní povahy, vystavují nebezpečí náhrady vzniklé škody "z vlastní kapsy".


Poslední aktualizace: 06.01.2024
Designed by Jerkman a.s. - division IT © 2024 Správa bytových domů s.r.o.